کمیته آموزش

کمیته آموزش

صفحه کمیته آموزش پیرامون علوم تمرینی و روشهای علمی و تغذیه ورزشی و تنظیمات دوچرخه و بدنسازی و مکملهای ورزشی و ... توسط مسئول آموزش هیات دوچرخه سواری استان گلستان "علیرضا ایری" اداره میشود. ...